Nekad nepadodies!

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” priecājas paziņot labus jaunumus!

10 / 09 / 2022

Ir izdevies sekmīgi iekustināt mūsu Biedrības problēmjautājumu par sociālajām stipendijām arī studentiem ar 1.un 2.invaliditātes grupu.  2022. gada 6. septembrī Ministru kabinetā pieņemtas izmaiņas 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām", kas papildina sociālo stipendiju "Studētgods" saņēmēju loku līdztekus daudzbērnu ģimeņu studentiem, tajā iekļaujot divas jaunas kategorijas: studējošos – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī studējošos ar I un II grupas invaliditāti.  Noteikumi nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus, tās apmēru un piešķiršanas kārtību. Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jābūt imatrikulētiem 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē valsts un privātajās augstskolās un koledžās. Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojas studijām 2022. gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Šoruden stipendijai var pieteikties arī 2.kursā studējošie – tajā skaitā arī tie, kuri stipendiju saņēma jau 1. kursā, ja vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī ir “6” un augstāka. Stipendiju varēs saņemt students, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē un nav studiju pārtraukumā; iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām ballēm; studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm. Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 160 euro mēnesī 10 mēnešus gadā. Stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Stipendiju par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā studiju mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā. Lūdzu skatīt pilnu noteikumu tekstu šeit: https://likumi.lv/ta/id/335323-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-24-augusta-noteikumos-nr-740-noteikumi-par-stipendijam Pieteikties stipendijas saņemšanai var šeit - https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies