Nekad nepadodies!

Atsaucoties uz Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas vadītāja Haralda Beiteļa aicinājumu.

Atsaucoties uz Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas vadītāja Haralda Beiteļa aicinājumu biedrība kopā ar sadarbības organizācijām organizēja  biedru diskusiju grupas klātienē, lai izvērtētu saprašanās memoranda stratēģiskās sadaļas jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta plānošanas periodā (2014-2021) virziena “Pilsoniskās sabiedrības fonds” (NVO fonds), noformulētu  iebildumus un izteiktu, priekšlikumu, lai ierosinātu tos iekļaut EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma saprašanās memoranda stratēģiskajā sadaļā.

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu
nodaļas vadītājam Haraldam Beitelim
A.god. Beiteļa kungs,


Atbildot uz Jūsu vēstuli ar lūgumu sniegt komentārus, iebildumus un priekšlikumus par saprašanās memoranda stratēģiskajām sadaļām jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta plānošanas perioda (2014-2021) virzienam “Pilsoniskās sabiedrības fonds” (NVO fonds),  biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT), pamatojoties uz biedru grupas 16.07.2016. tikšanās protokolu Nr. 1, iesaka stratēģisko sadaļu papildinājumus punktos “Piedāvātas aktivitātes” un “Programmas jomas”.


  Piedāvātās aktivitātes
⦁ Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana (NVO kapacitātes stiprināšana un interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības attīstību veicinošās jomās un sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā)


⦁ Vienota un iekļaujoša sabiedrība (atbalsts NVO projektiem, kas veicina kritiskās domāšanas attīstību Latvijas sabiedrībā, atbalsts brīvprātīgo kustības tradīciju veicināšanai Latvijā, atbalsts NVO projektiem bērnu un jauniešu ar invaliditāti līdz 30 gadu vecumam integrācijai sabiedrībā, starpkultūru aktivitāšu atbalsts, tai skaitā mazākumtautību un diasporu organizācijām, starppaaudžu sadarbībai un valstspiederības sajūtas stiprināšanai un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanai)


Programmas joma (-s): 

Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana (NVO kapacitātes stiprināšana un interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības attīstību veicinošās jomās un sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā)
Vienota un iekļaujoša sabiedrība (atbalsts NVO projektiem, kas veicina kritiskās domāšanas attīstību Latvijas sabiedrībā, atbalsts brīvprātīgo kustības tradīciju veicināšanai Latvijā, atbalsts NVO projektiem bērnu un jauniešu ar invaliditāti līdz 30 gadu vecumam integrācijai sabiedrībā, starpkultūru aktivitāšu atbalsts, tai skaitā mazākumtautību un diasporu organizācijām, starppaaudžu sadarbībai un valstspiederības sajūtas stiprināšanai un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanai)

Ņemot vērā konkrētā dokumenta vispārīgo raksturu, uzskatām par iespējamu mūsu ieteikuma “atbalsts NVO projektiem bērnu un jauniešu ar invaliditāti līdz 30 gadu vecumam integrācijai sabiedrībā” ar ieteikumu arī šādā redakcijā “atbalsts NVO projektiem personu ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā”.


Biedrības LBaKT valdes priekšsēdētāja   Ilze Kenne

29.07.2016.      

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies