Nekad nepadodies!

“Mēs kopā varam vairāk!”

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2022. gada 21. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Mēs kopā varam vairāk!” īstenošanu.

Projekts “Mēs kopā varam vairāk!” tiek īstenots ar mērķi mazināt sociālās atstumtības risku 12 līdz 29 gadus veciem jauniešiem ar invaliditāti, vēršot projekta aktivitātes galvenokārt divos virzienos:

1) aizstāvēt jauniešu ar kustību traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu un pārstāvēt viņu intereses, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos;

2) ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt pašu jauniešu spēju integrēties sabiedrībā un pārstāvēt savas intereses.


Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ietver jauniešu ar kustību traucējumiem interešu aizstāvību valsts un pašvaldības institūcijās, jauniešu un viņu ģimeņu aktīvu informēšanu par aktualitātēm likumdošanā, jaunākajām ārstniecības un rehabilitācijas metodēm un pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī sadarbības veidošanu un pieredzes apmaiņu ar citām nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
2022. gada vasarā tiks organizēti vairāki sociālās integrācijas prasmju attīstības semināri, kuros paredzēts īstenot dažādas sociālās integrācijas prasmes un savu interešu aizstāvības prasmes attīstošas aktivitātes ar nolūku uzlabot jauniešu sociālās iemaņas. Semināros tiks apgūtas un pilnveidotas tādas prasmes kā nepieciešamās informācijas iegūšana, saistošu prezentāciju veidošana un uzstāšanās auditorijas priekšā, kā arī prasme atpazīt situācijas, kas liecina par diskrimināciju vai vardarbību, un pieņemt lēmumu par iespējamo rīcību šādās situācijās.


Lai veicinātu brīvprātīgā darba popularizēšanu un sabiedrības iesaisti biedrības aktivitātēs, sociālo prasmju attīstības semināru īstenošanā līdz ar speciālistiem tiks piesaistīti arī brīvprātīgie palīgi.
Lai palīdzētu projektā iesaistītajiem dalībniekiem izprast, kas tieši ir galvenie šķēršļi, kas neļauj būt pārliecinātiem par sevi un aktīvi integrēties apkārtējā sabiedrībā, 2022. gada rudenī tiks organizēts lekciju/praktisko nodarbību cikls – pašizaugsmes apmācības, kurās jauniešiem tiks sniegti arī efektīvi praktiski paņēmieni pašapziņas un pašpārliecības attīstīšanai.

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par mājaslapā www.kustibutraucejumi.lv izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, 
tālrunis: 29460606, e-pasts:  ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

#NVOfonds2022

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies